วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

บทที่ ๒

1.1ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจ

  1. ระบบเศรษฐกิจกับการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ
    ตามแนวคิดหลัของเศรษฐศาสต์ที่เสนอว่า"ทรัพยากรมีจำกัด"เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด กล่าวคือ ทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องนำมาใช้เพื่อบำบัดความต้องการของตนนั้นมีขีดจำกัด ด้วยเหตุผลนี้ แต่ละประเทศที่มีประชาชนในประเทศเปนเจ้าของทรัยากรของประเทศร่วมกันนั้นต่่างต้องการที่จะนำทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของตนให้ได้มากที่สุด แต่เงื่อนไขที่สำคัญ คือ ทรัพยากรประเทศนั้นมีจำกัด รัฐบาลต้องทะหน้าที่ในการจักสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กระจายไปยังประชาชนในประเทศอย่างทั่งถึงและเป็นธรรมดาที่สุด ด้วยการเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจ มาจักสรรทรัพยากรและแก้ปัญหา

2.1การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

    ความหมายของเศรษฐกิจ
คำว่า"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวภูมิพลอดุลเดชมีพระราชดำรัชชี้แนะแนวการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในพ.ศ 2540 ภายหลังเมื่อได้ทรง้เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพือให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จากพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวภูมิพลอดุลเดช ในวันที 18 กรกฎาคม พ.ส. 2517 ว่า
     "..การพั๖นาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับ ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน  ความพอมี พอใช้ ของประชาชนส่วนให่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานจากความมั่นคงพร้อมสมควร และปฏิบัติได้แร้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจิรญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...  "
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย และอเมริกาใต้ ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรโลก ปะสบปัญหาความยากจนและความล้าหลังทางเศรษฐกิจ ประกอบกับเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างค่ายเสรีนิยมประเทศต่างๆ เกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตความเป้นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และประเทศไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง การชลปนะทาน การศึกาา มากยิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2493 มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ้รื่องเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามคำเชิญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางการคลัง และทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำผังเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น